FANDOM


Macaron
Macaron1
Macaron
Some attributes
Age  ?
Birthday Unknown
Zodiac Unknown
Blood Type Unknown
Gender: Male
Species: Unknown
Other attributes
Japanese Voice: Ryoko Shiraishi

Macaron Shiraishi, Ryoko-Macaron

Gallery